Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. AANVAARDINGSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de volledige relatie tussen de koper en de verkoper met betrekking tot alle bij de verkoper geplaatste bestellingen, en gelden met uitsluiting van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de koper. De koper wordt geacht ze te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de koper of de vertegenwoordigers van de verkoper, zijn enkel dan tegenstelbaar wanneer zij door de verkoper schriftelijk bevestigd zijn. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

ARTIKEL 2. OFFERTES

Alle prijsoffertes zijn steeds vrijblijvend. Een overgemaakte bestelling verbindt steeds de koper, doch wordt pas bindend ten opzichte van de verkoper al naargelang het geval na schriftelijke bevestiging, levering of facturering.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

Alle prijzen vermeld in onze offertes zijn exclusief BTW en zijn louter indicatief. Zij kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan schommelende wisselkoersen, grondstofprijzen of markttendensen en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

ARTIKEL 4. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

Express-verzending gebeurt slechts op vraag van de koper. De prijs betaald aan de vervoerder, indien toepasselijk, wordt in dat geval gefactureerd. Voor een bestelling voor een bedrag dat lager ligt dan 1000 EUR exclusief BTW worden aan de koper vervoerskosten van minimum 75 EUR exclusief BTW aangerekend, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper. De leveringstermijn is niet bindend. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf overeengekomen is. De verkoper behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen opleveren.

ARTIKEL 5. WAARBORGEN EN KLACHTEN

Klachten nopens eventuele onjuistheden in de orderbevestigingen of facturen dienen, op straffe van verval, schriftelijk te worden doorgegeven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur. Klachten nopens de geleverde goederen moeten tevens schriftelijk worden doorgegeven binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de goederen. Goederen worden enkel teruggenomen, gecrediteerd of vervangen mits franco terugzending aan ons adres en na onderzoek. Gebruik of verhandelen van onze goederen sluit iedere aansprakelijkheid van de verkoper uit.

ARTIKEL 6. EIGENDOM EN RISICO

Alle goederen worden vervoerd en afgeleverd op risico van de koper of de vervoerder, op de door de verkoper aangeduide locatie en ongeacht of de transporteur door de verkoper werd gekozen. Het eigendomsrecht op de geleverde goederen gaat pas over op het ogenblik van volledige betaling ervan.

ARTIKEL 7. OVERMACHT

Wanneer de goederen niet kunnen geleverd worden door de verkoper ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, vervoermoeilijkheden of allerlei conflicten (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, pandemie, enz.), kan de verkoper naar keuze afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan laten gelden.

ARTIKEL 8. BETALINGSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Bij niet-betaling op de vervaldatum dient op het volledige factuurbedrag een opslag van 50 EUR alsook een conventionele verwijlintrest betaald te worden van 10,5% per jaar, automatisch en zonder ingebrekestelling. Het niet aanrekenen van deze conventionele verwijlintrest betekent geen verzaking van dit recht en kan steeds (retroactief) aangerekend worden. Bovendien maakt dergelijke laattijdige betaling een contractueel verzuim uit in hoofde van de koper, wat de verkoper het recht geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de in omloop zijnde af te leveren bestelling te blokkeren, respectievelijk de verkochte materialen terug te nemen, waar zij zich ook mogen bevinden, tot de achterstallige factu(u)r(en) betaald is (zijn), interesten inbegrepen. Onverminderd het voorgaande kan de verkoper bij wanbetaling de verkoopsovereenkomst tevens ontbinden of verbreken, waarbij de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is die minstens gelijk is aan 20% van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopovereenkomst, met een minimum van 50 EUR. Behoudens indien anders wordt voorzien op de factuur, zijn deze laatste betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Het systematisch niet naleven van de betalingstermijnen hierin vermeld geeft Evlier het recht om alle contractuele afspraken en of samenwerking per direct op te zeggen via aangetekend schrijven zonder enige vorm van schadevergoeding ongeacht de duurtijd van de commerciële relatie. Het niet respecteren van de betalingstermijn van 30 dagen geeft Evlier het recht alle uitstaande vorderingen per onmiddellijk op te eisen en contante betaling te vorderen voor alle nieuwe orders.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, etc. Evenmin is de verkoper aansprakelijk indien de schade het gevolg is van bedrog, opzet of fout van de koper.

ARTIKEL 10. PRIVACY

Alle gebeurlijk door de koper verschafte persoonsgegevens zullen uitsluitend door de verkoper worden gebruikt in zoverre dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door de koper gevraagde diensten, alsook voor marketingdoeleinden. De verkoper behandelt al deze gegevens conform de bepalingen van de AVG. De koper heeft te allen tijde een inzage- en wijzigingsrecht van deze gegevens.

ARTIKEL 11. BEVOEGDHEID

Alle geschillen aangaande deze overeenkomst worden beheerd door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Download algemene voorwaarden in PDF